16. květen 2023

10.00–12.30    Prezence účastníků konference

13.00              Zahájení konference
                       Úvodní slovo, pozdravy hostů
                       Moderátor: Petr Kolín (Státní okresní archiv Liberec)

České archivnictví na cestě 21. stoletím

Vstupní diskuse naváže na prosincový seminář o aktuálních problémech českého
archivnictví. Našich hostů se budeme ptát na současný stav a budoucí vývoj našeho oboru.

PANELOVÁ DISKUSE
Moderátor: David Valůšek (Česká archivní společnost)
Diskutující: Petr Vokáč (Ministerstvo vnitra), Daniel Doležal (Odbor archivní správy a spisové služby), Stanislav Bárta (Masarykova univerzita)

15.30–16.00    Přestávka na kávu

16.00–18.00

 

SEKCE 1    Výběr digitálních archiválií ze systémů
                  veřejné správy. Historický kontext, současnost
                  a budoucnost na příkladech ne/dobré praxe
                  sál A1 velká aula

Řada podstatných dokumentů/informací historické hodnoty byla a je (nejen
ve veřejné správě) uložena a zpracovávána v informačních systémech, které se
neřídily a neřídí archivní legislativou. Je možné je vybrat do archivu, dlouhodobě
uchovat, archivně zpracovat a zpřístupnit? Jaká jsou / mohla by být kritéria výběru?

Jaká jsou hlavní úskalí tohoto procesu? Jak by měl archivář postupovat? Kdo a jak mu může pomoci? Jaké jsou k dispozici technické nástroje?

Moderátor: Milan Vojáček (Národní archiv)
Miroslav Kunt (Národní archiv): Historický kontext výběru digitálních archiválií
Veronika Kosová (Státní okresní archiv Kladno), Jan Schwaller (Archiv hlavního
města Prahy), Pavel Šrámek (Státní okresní archiv Zlín): Výběr digitálních archiválií
ze školní matriky
Miroslav Eisenhammer (Státní oblastní archiv v Plzni): Krajské státní zastupitelství
v Plzni – rejstříky
Eliška Kadlecová Breburdová (Archiv hlavního města Prahy): Zkušenosti z Archivu
hlavního města Prahy
Martin Rechtorik (Národní archiv): SIARD

 

SEKCE 2      Mediální propagace archivů.
                    Jak komunikovat s veřejností
                    sál A2

Archivy stále aktivněji vstupují do komunikace s veřejností a pokoušejí se různými
formami prezentovat svoji činnost. Vedle tradičních výstav či přednášek se v posledních letech například významně rozšiřuje okruh archivů pořádajících dny otevřených
dveří v rámci Mezinárodního dne archivů. Narůstají tak požadavky na kvalitní mediální propagaci po vzoru jiných paměťových institucí. Tato sekce nabídne teoretické
i praktické zkušenosti a možnosti při vytváření PR archivů.

Moderátor: David Valůšek (Státní okresní archiv Zlín)
Klára Dlubalová (Ministerstvo vnitra): Život v síti. Základní návod, jak u správy
sociálních sítí nezešílet
Veronika Bokšteflová (konektor PR): Koho zajímá naše práce? Mluvit s veřejností
se vyplácí
Eva Gartnerová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně): Budování práce s publikem: Současné trendy v PR pro paměťové instituce

PANELOVÁ DISKUSE
Diskutující: Klára Dlubalová (Ministerstvo vnitra), Veronika Bokšteflová (konektor PR), Eva Gartnerová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

SEKCE 3    Výzkum cen a archivy
                  sál A3

Moderátor: Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni)
Petr Vorel (Univerzita Pardubice): Peníze v účetních pramenech raného novověku
Eduard Maur (Univerzita Karlova): Pracovní skupina pro dějiny cen a mezd při Katedře československých dějin FF UK
Šárka Janotová, Michal Horáček (Státní oblastní archiv v Praze): Účetní materiály a jejich možné využití při studiu dějin technických a industriálních staveb
Michaela Emanovská (Státní oblastní archiv v Praze): Účetní materiály a jejich archivní hodnota

 

SEKCE 4    Setkání se zástupci zahraničních                                                          archivních společností
                  sál A4

Archivy procházejí v poslední době změnami, které se dotýkají prakticky všech segmentů jejich činnosti. I přes mnohdy odlišné přístupy k předarchivní péči, zpracování archiválií či jejich zpřístupňování však všichni kráčíme podobným směrem. Současně je však dobré rozhlížet se kolem sebe a zohlednit ve své práci a uvažování úspěchy i neúspěchy kolegů nejenom v naší zemi, ale i těch zahraničních, kteří se obdobným problémem zabývají či zabývali. V moderované diskusi jednotlivých
zástupců archivních spolků/společností ze sousedních zemí se zaměříme jednak na aktuální problémy v celém systému archivnictví jednotlivých zúčastněných zemí, ale také na způsoby zpřístupňování archiválií v digitální/digitalizované podobě, na práci archivů s odbornou i laickou veřejností a v neposlední řadě i na edukaci v archivech.

KULATÝ STŮL
Moderátor: Karel Halla (Státní okresní archiv Cheb)
Diskutující: účastníci konference z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska
Jednací jazyk: němčina

Česká archivní společnost |

Up ↑