17. květen 2023

8.00–8.30            Prezence účastníků konference

8.30–10.30

 

SEKCE 1      Dobrý sluha, nebo zlý pán? Limity, problémy,                                  přínosy a dopady informačních systémů                                           používaných pro archivní popis a zpřístupňování                             archiválií
                   sál A1 velká aula

Archivářky a archiváři Čech, Moravy a Slezska se musí vyrovnávat s dopady informatizace oboru, která se projevuje i v oblasti zpřístupňování, ať již jde o evidenci a pořádání, nebo prezentaci archiválií. Jaké možnosti a problémy jsou s tím spojené? Kde nás tlačí bota, a kde jsme již nabyli jistotu v kramflecích? Jsou archivní pomůcky našimi věčnými souputníky, nebo svědkové umírajícího času? A co můžeme udělat pro to, abychom se přestali bát a stýskat si nad nepřízní zuřící informační revoluce a stali se znovu pány osudu našeho oboru? Dokáží informatici a archiváři najít společnou řeč? Jak moc ovlivňují softwary archivní metodiku i praxi?
Moderátor: Radek Pokorný (Státní oblastní archiv v Hradci Králové)
Ivo Šulc (Státní oblastní archiv v Hradci Králové): Autoritní záznamy v archivních informačních systémech
Martin Hankovec (Státní oblastní archiv v Třeboni): Autoritní záznamy v DigiArchivu Státního oblastního archivu v Třeboni
Radomír Michna (Státní okresní archiv Frýdek-Místek): Implementace Základních pravidel pro zpracování archiválií v pořádací aplikaci ProArchiv a zkušenosti s jejím nasazením v Zemském archivu v Opavě
Petr Pytelka (LightComp v.o.s.): Archivní informační systémy – Lessons Learned

PANELOVÁ DISKUSE
Diskutující: Martin Hankovec (Státní oblastní archiv v Třeboni), Radomír Michna (Státní okresní archiv Frýdek-Místek), Petr Pytelka (LightComp v.o.s.), Ivo Šulc (Státní oblastní archiv v Hradci Králové)

 

SEKCE 2      Brána archivů (školám) otevřená?
                    sál A2

Ve srovnání s muzei, knihovnami či památkovými objekty, které od devadesátých let
20. století v ČR otevírají své brány pro mladší a mladší zájemce, jsou v očích laické
veřejnosti archivy stále nedobytné instituce. Bohužel ani většinu učitelů dějepisu
nenapadne žáky s archivním bohatstvím seznamovat. Přitom studium archiválií
může u studentů pomoci rozvinout kritické myšlení a zvýšit interpretační dovednosti. V současné době probíhá diskuse o nutnosti proměny českého školství, především se zdá nevyhnutelné upuštění od klasického frontálního vyučování ve prospěch
tzv. badatelské formy výuky, projektového vyučování, výuky vedené mimo školní
budovu aj. Tyto aspekty nahrávají archivům k výraznějšímu zapojení do edukace.
Jak mohou archivy přispět výuce společenskovědních oborů? Jak zakomponovat
práci s archivními prameny do výuky ve školách? Je možné pomocí exkurzí nebo dní
otevřených dveří úspěšně rozšířit povědomí o práci archiváře a zvýšit tím celospolečenskou prestiž tohoto povolání? A mají archiváři vůbec chuť využít tyto příležitosti,
nebo zůstanou brány archivů i nadále pro širší veřejnost pomyslně zavřené? V panelové diskusi a následném workshopu se zaměříme nejen na edukaci žáků a studentů
různých stupňů škol, ale zmíníme se také o ostatních formách popularizace archivů.
Vzdělávací nabídka pro základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy ve Státním
oblastním archivu v Praze (manuály vzdělávacích programů pro archiváře, online
podklady pro pedagogy) je k dispozici dočasně ke stažení na webových stránkách
archivní konference.
www.konference.cesarch.cz/edukace

PANELOVÁ DISKUSE
Moderátorka: Jitka Bílková (Národní pedagogický institut České republiky / Archiv
bezpečnostních složek)
Diskutující: Xenie Penížková (Archiv bezpečnostních složek), Andrea Farkasová
(Maďarský národní archiv), Hana Havlůjová (Univerzita Karlova), Pavel Žalský
(Základní škola Karla Klíče Hostinné)

WORKSHOP
Lektoři: Václav Sixta (Ústav pro studium totalitních režimů), Dagmar Erbenová (První
české gymnázium v Karlových Varech), Beata Kempná (Státní oblastní archiv v Praze)

 

SEKCE 3     Ceny a jejich reflexe v archiváliích
                   sál A3

Moderátor: Michal Horáček (Státní oblastní archiv v Praze)
Jakub Mírka (Státní oblastní archiv v Plzni): Prameny pro výzkum cen ve fondech
velkostatků
Petr Cais (Státní oblastní archiv v Plzni): Zachycení cen nemovitostí a zboží v pramenech archivů měst regionu horního Poohří
Tereza Siglová (Státní okresní archiv Pardubice): A zač byl vlastně v Pardubicích
perník? Ceny v archiváliích cechů a společenstev
Lenka Vrchotová (Archiv České národní banky): Banka jako řádný a efektivní
hospodář? Prameny a jejich interpretace
Pavel Dufek (Národní archiv): Nejvyšší úřad cenový a stanovování cen základního
zboží obyvatel českých zemí – textilu a piva

10.30–11.00 Přestávka na kávu

11.00–12.30

SEKCE 1      Digitální transformace státní správy – prázdný
                    slogan? O aktuálních trendech zaměstnanosti
                    v archivnictví a správě dokumentů
                    sál A1 velká aula

Státní archivy se umisťují na spodních příčkách odměňování mezi institucemi státní
správy, což se projevuje rostoucí fluktuací zaměstnanců do soukromého sektoru
nebo jiných institucí veřejné správy či akademické sféry. Lze tento trend zvrátit?
Zajistí si archivy dostatek kvalifikovaných specialistů v probíhající digitální transformaci veřejné správy (architektura informačních systémů, kybernetická bezpečnost, otevírání dat atd.)? Je reálné s rostoucím spektrem úkolů paměťové instituce v informačním věku snižovat počty zaměstnanců, jak požaduje politická reprezentace ve vládním prohlášení? Promění se vzorová systemizace státního archivu s ohledem na výše uvedené? Jsou původci (metodici spisové služby, pracovníci spisoven a správních archivů) personálně dostatečně připraveni na digitální transformaci a plnění povinností stanovených legislativou? Zajistí výše jejich odměňování dle
současného katalogu prací, že budou relevantními partnery v oblasti dnešního informačního managementu původců?

PANELOVÁ DISKUSE
Moderátoři: Zbyšek Stodůlka (Národní archiv), David Hubený (Národní archiv)
Diskutující: Daniel Doležal (Ministerstvo vnitra), Lenka Dufková (Ministerstvo práce
a sociálních věcí), Šárka Homfray (Odborový svaz státních orgánů a organizací)

 

SEKCE 2      Zpracování osobních údajů v archivech –
                   shrnutí projektu a výstupů
                   sál A2

V roce 2022 byl zakončen výzkumný projekt Státního oblastního archivu v Praze
a Národního archivu, zpracovaný v rámci Programu bezpečnostního výzkumu
Ministerstva vnitra, který byl zaměřen na problematiku zpracování osobních údajů
při archivních činnostech a přinesl nejen řadu domácích i zahraničních inspirací,
inkorporovaných do dvou připravených metodik, ale poskytl také unikátní přehled
využívání archivních souborů s osobními a citlivými údaji ve 14 českých a moravských archivech. Sekce představí nejen získané zkušenosti, ale otevře prostor pro diskusi nad otázkami vztahu přístupu k archiváliím a ochrany osobních údajů, soukromí a osobnostních práv v archivech.

Moderátor: Mikuláš Čtvrtník (Státní oblastní archiv v Praze)
Přednášející: Mikuláš Čtvrtník (Státní oblastní archiv v Praze), Dorota Müllerová
(Národní archiv), Lenka Svobodová (Státní oblastní archiv v Praze), Světlana
Ptáčníková (Archiv bezpečnostních složek), Karolína Šimůnková (Národní archiv)

 

SEKCE 3      Nástroje archivace pro otrlé
                    sál A3

Digitální archivace, zpracování datových balíčků, datové validace, zpřístupnění
nejlépe založené na automatizaci procesů, to vše vyžaduje širokou škálu nástrojů,
z nichž jen některé disponují grafickým uživatelským rozhraním, některé ho mají jen
pro badatele, anebo ho vůbec nemají. Proč se nebát práce v příkazové řádce, v terminálu, co to jsou skripty a na co vše se dají použít? Zaměříme se na databáze, tabulky, metadata, Github, XML, SQL.

WORKSHOP
Lektor: Martin Rechtorik (Národní archiv)

 

Materiály pro workshop ke stažení zde

 

SEKCE 4      Ceny a jejich regulace
                    sál A4

Moderátor: Jakub Mírka (Státní oblastní archiv v Plzni)
Jakub Kunert (Archiv České národní banky): Inflace včera a dnes. Nástroje měnové
politiky v období I. ČSR a dnes
Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni): Úřadovny pro zkoumání cen a potírání
lichvy v době Velké války a po jejím skončení
Zdeněk Kravar (Zemský archiv v Opavě): Potírání černého obchodu a regulace cen
v době okupace v písemnostech Zemského archivu v Opavě

12.30–13.30 Přestávka na oběd

13.30–19.30 Volný program

19.30–02.00

Společenský večer
IDEON Pardubice
Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice I – Zelené Předměstí

Česká archivní společnost |

Up ↑