18. květen 2023

8.30–9.00            Prezence účastníků konference

9.00–11.00

SEKCE 1       Archivy jako historické laboratoře
                     sál A1 velká aula

Panelová diskuse mezi spisovateli a historikem o možnostech a limitech práce
s archiváliemi při budování obrazu minulosti a o roli archivů jako laboratoří
pro poznání minulosti. Debata bude vedena na témata:
1) role archivů a archiválií jako prostředníků mezi historií a současností a jejich
     zásadní význam pro vnímání a pochopení minulosti,
2) profesní opravdovost a poctivost, profesní morálka,
3) profesní zodpovědnost jako součást a vyvrcholení profesní etiky.

PANELOVÁ DISKUSE
Moderátor: Jan Kahuda (Národní archiv)
Diskutující: Kateřina Tučková – účast on-line (spisovatelka), Štěpán Javůrek
(spisovatel), Eduard Kubů (Univerzita Karlova), Marie Macková (Univerzita Pardubice)

 

SEKCE 2        E-badatelna – budoucnost zpřístupňování                                         archiválií?
                     sál A2

Dálkové zpřístupnění a fulltextové prohledávání archiválií poskytuje dříve nevídané
možnosti studia. Zároveň může zahltit badatele nepřeberným množstvím informací.
Po stručném představení čtyř různých řešení dálkového zpřístupnění by následující
diskuse měla přispět k nalézání odpovědí na otázky, které digitální zpřístupňování
vyvolává. Má smysl usilovat o jednotný přístup a je to vůbec možné? Je dobré zvolit
jednoduché, nebo komplexní nástroje pro vyhledávání? A pro koho jsou určené?
Jaké jsou limity technologické spolupráce se subjekty mimo archivy? Kde je možné
hledat zdroje inspirace? Je vůbec fulltextové prohledávání pomůcek a skenů archiválií přínosem, nebo naopak vábením sirén, které nakonec všechny utopí v moři výsledků? Má být archivář blízké budoucnosti průvodcem v informačním labyrintu? A jak na to? Bude o to vůbec někdo stát, když se většina uživatelů spokojí s výsledky získanými na prvních pěti stránkách v Googlu? Co postupující digitalizace a „googlizace“ udělá s archivářským řemeslem?

Moderátorka: Emilie Benešová (Národní archiv)
Karel Halla (Státní okresní archiv Cheb): Portál Porta fontium jako brána k pramenům a platforma přeshraniční spolupráce
Pavel Doležal (Zemský archiv v Opavě): Budoucnost digitálního archivu jakožto
portálu pro komunitní spolupráci
Milan Vojáček (Národní archiv): Elektronická identita jako vstupenka do archivní sítě
ČR – Národní digitální badatelna
Petr Zeman (Archiv bezpečnostních složek): eBadatelna ABS – přístupový bod
k pramenům pro nejširší veřejnost

PANELOVÁ DISKUSE
Diskutující: Karel Halla (Státní okresní archiv Cheb), Pavel Doležal (Zemský archiv
v Opavě), Milan Vojáček (Národní archiv), Petr Zeman (Archiv bezpečnostních složek)

 

SEKCE 3      Osobní údaje v archivní praxi
                     sál A3

Workshop se zaměří na implementaci dvou metodik publikovaných ve Věstníku
Ministerstva vnitra, a sice VMV 91/2022 Obecné posouzení vlivu zpracování
na ochranu osobních údajů v oblasti archivnictví a spisové služby a VMV 92/2022
Ochrana osobních a citlivých osobních údajů v archivní praxi, do činností archivů.
Debata bude věnována i zcela konkrétním situacím při akvizici, zpracování a zpřístupňování osobních a osobních citlivých údajů, tak jak je archiváři zažívají v praxi a při každodenním kontaktu s odbornou i laickou veřejností. Budeme se věnovat typologii osobních údajů a nakládání s nimi v souladu s právními předpisy i v duchu dobré praxe.

WORKSHOP
Lektorky: Markéta Munková (Státní oblastní archiv v Praze), Karolína Šimůnková
(Národní archiv)

11.00–11.30 Přestávka na kávu

11.30–12.30
Prezentace výsledků jednání jednotlivých sekcí
Závěrečné slovo
sál A1 velká aula

Česká archivní společnost |

Up ↑