Doprovodný program

Krok za krokem za našimi (slavnými) předky.
Genealogické prameny ve středočeských archivech
Putovní panelová výstava určená především pro rodopisce a žáky základních či středních škol, kterou připravil Státní oblastní archiv v Praze.
Výstava prezentuje směry genealogického bádání na příkladu deseti mezníků lidského života, jejichž stopy mohou být zachyceny v archivních pramenech. Cílem je seznámit veřejnost s genealogickými prameny, archivními fondy, potažmo archivní sítí, a to i prostřednictvím ukázek konkrétních archiválií, které se pojí se jmény veřejně známých osobností.
Projekt naplňuje didaktické cíle dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Metodika pro učitele, pracovní listy pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a studenty středních škol jsou k dispozici na místě nebo dočasně ke stažení na webových stránkách archivní konference.
http://konference.cesarch.cz/vystava
Výstava umístěna před jednacím sálem A 2.

 

STÁTNÍ HRAD KUNĚTICKÁ HORA
Ráby 6, 533 52 Staré Hradiště
www.hrad-kunetickahora.cz
Dne 17. 5. 2023 jsou rezervovány prohlídky v 15.00 a 16.00. Pro účastníky konference bude v pravidelných intervalech jezdit autobus ze zastávky Hradecká (u univerzity) na zastávku pod Kunětickou horou. Viz níže.
Délka prohlídek: cca 45 minut. Oba prohlídkové okruhy poskytují výjimečnou vyhlídku do polabské krajiny.

I. Hradní palác s věží (základní okruh)
Po dokončení restaurátorských prací a rozsáhlé památkové obnovy bude v průběhu května 2023 opět zpřístupněn objekt hradního paláce. Prohlídka zahrnuje interiéry hradu vybudovaného pány z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století. Poprvé v novodobých dějinách bude veřejnosti zpřístupněno severní křídlo paláce. Součástí prohlídky jsou dále sklepy s archeologickými nálezy, reprezentační rytířský sál, zbrojnice, inovovaná expozice parforsních honů a výstup na věž. Prohlídky jsou samostatné, a jejich uváděná délka je tak pouze orientační – záleží na návštěvnících, kolik času na prohlídce hradu a expozic stráví.
Zvýhodněná cena pro účastníky konference: 130 Kč

II. Dušan Jurkovič, básník dřeva
Prohlídka a expozice zaměřená na historii stavebního vývoje hradu, především pak
na záchranu středověkého hradu a rozsáhlou rekonstrukci provedenou v 1. polovině
20. století podle návrhů známého architekta Dušana Jurkoviče. Prohlídka zahrnuje
rovněž návštěvu historických Jurkovičových interiérů šesté brány včetně tzv. Zeleného a Červeného salonku. Pokud si navíc chcete užít unikátní výhledy, doporučujeme právě tento okruh s jedinečnou panoramatickou vyhlídkou. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Ve sklepení pod vestavbou se lze příležitostně projít kolem odkrytých pozůstatků mohutné válcové věže ze 14. století.
Zvýhodněná cena pro účastníky konference: 100 Kč

Odjezdy objednaného autobusu na Kunětickou horu a zpět:
14.00 ze zastávky Hradecká pod Kunětickou horu pro skupinu s rezervovanou
prohlídkou v 15.00.
15.00 ze zastávky Hradecká pod Kunětickou horu pro skupinu s rezervovanou
prohlídkou v 16.00.
16.15 ze zastávky pod Kunětickou horou na zastávku Hradecká, Pardubice.
17.15 ze zastávky pod Kunětickou horou na zastávku Hradecká, Pardubice.

Pro cestu zpět do Pardubic je možné využít rovněž veřejnou dopravu:
Linkový autobus Hradec Králové, Terminál hromadné dopravy – Pardubice aut. nádr.
650601 ze zastávky Ráby, Kunětická hora odjíždí v 15.28, 16.18, 17.11, 19.06, 21.14.
Autobus č. 16 Dříteč – Hlavní nádraží ze zastávky Ráby, Kunětická hora odjíždí
v 17.45, 19.58.

 

VÝCHODOČESKÉ MUZEUM PARDUBICE
Zámek 2, 530 02 Pardubice
www.vcm.cz
Otevírací doba: út–ne 10.00–18.00

STÁLÉ EXPOZICE
Bez průvodce přístupné pro účastníky zdarma po celou dobu konference.
U pokladny je potřeba prokázat se konferenční visačkou.
1. Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách
2. Peníze si do hrobu nevezmeš
3. S.K.L.E.M.
4. Proti proudu času
5. Zámecká věž – hláska
6. Pardubice – příběh města

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY V DOBĚ KONFERENCE
Bez průvodce přístupné pro účastníky zdarma po celou dobu konference.
U pokladny je potřeba prokázat se konferenční visačkou.
1. Kdy jste je viděli naposledy?
2. Jaké odění, takové uctění.

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
POUZE S OBJEDNANOU REZERVACÍ NA 17. 5. 2023

Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách
Prohlídkový okruh se zámeckým průvodcem – 25 osob, prohlídky vždy v celou hodinu: 14.00, 15.00, 16.00.
Vydejte se do časů pozdní gotiky a rané renesance! Tehdy pardubický zámek a okolní město sloužily jako hlavní rezidence nejbohatšího šlechtického rodu v Čechách a na Moravě – pánů z Pernštejna. Během sedmi desetiletí (1491–1560) se na pardubickém zámku vystřídaly tři generace pernštejnského rodu. Zámek procházel zásadními přestavbami, kterými se zdokonalovaly dvě jeho základní funkce:
byl pohodlným reprezentačním sídlem nejbohatší šlechtické rodiny a zároveň sloužil i jako nedobytná pevnost. Tyto dvě role pardubický zámek spojuje v ojediněle dochované dokonalosti. Vítejte na dvoře pánů z Pernštejna!

Prohlídka archeologické expozice Proti proudu času
Prohlídka s kurátorkou Terezou Joškovou – 20 osob, čas: 16.00.
Archeologická expozice Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku představuje návštěvníkům především pravěký a raně středověký vývoj Pardubicka. Určena je jak široké veřejnosti, tak zájemcům o archeologii. Koncept je odvozen od slavného filmu „Cesta do pravěku“. Návštěvníci začínají prohlídku od vitríny s nálezy z raného středověku a končí u artefaktů z období starší doby kamenné.

Prohlídka expozice numismatiky Peníze si do hrobu nevezmeš
Prohlídka s kurátorem Petrem Vorlem a Ladislavem Nekvapilem – 20 osob, čas: 15.00.
Hluboké sklepení pardubického zámku láká návštěvníky na výpravu do světa peněz, pokladů a podivuhodných příběhů. V numismatické expozici se dozvědí, jak se kníže svatý Václav zapsal do dějin českých mincí a proč už neplatíme zlatem. Spolu s českým stříbrným tolarem se vydají na dalekou pouť za Atlantik a nahlédnou do tajů medailérského umění. Ti šikovnější si zkusí vlastnoručně vyrazit svou minci podle
tisíc let starého českého denáru knížete Boleslava II.

Prohlídka expozice S.K.L.E.M. – Svět Krásy, Lehkosti, Elegance a Magie
podle Iva Křena
Prohlídka s kurátorem Janem Ivanegou – 25 osob, čas: 16.00.
Expozice představuje to nejlepší z jedinečné sbírky uměleckého skla, které pardubické muzeum soustavně sbírá již od vzniku tohoto světově proslulého fenoménu. V rámci komentované prohlídky kurátor uměleckoprůmyslové sbírky Jan Ivanega představí nejvýznamnější exponáty v čele s pracemi Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, Václava Ciglera, Vladimíra Kopeckého, Jiřiny Žertové a dalších předních sklářských výtvarníků a výtvarnic.

Prohlídka depozitáře zbraní
Prohlídka s kurátorem Janem Tetřevem – 3 osoby, čas: 14.00, 15.30.
Sbírka zbraní a militarií patří svým rozsahem (2553 inventárních čísel) k nejvýznamnějším sbírkám tohoto materiálu v ČR. Její nejcennější součástí je bezpochyby soubor civilních (loveckých a sportovních) zbraní převážně evropského původu, z větší části bohatě zdobených.

Prohlídka restaurátorských dílen
Prohlídka s vedoucí konzervátorského a restaurátorského oddělení Janou Malou – 10 osob, čas: 14.00. Adresa pracoviště: Semtínská 157, Ohrazenice. Doprava není zajišťována hromadně.
Jak se restauruje loutkové divadlo, prapor, pravěké nádoby, plakáty, podmalby na skle, kovaná truhla? Nahlédněte do dílen umístěných v depozitárním areálu v Ohrazenicích. Pracovníci konzervátorského a restaurátorského oddělení se specializují na textil, keramiku, papír, kůži, kovy a dřevo.

Po stopách Pernštejnů v Pardubicích
Prohlídka po historickém jádru města se zámeckým průvodcem – 25 osob,čas: 15.00.
Prohlídkový okruh je věnován stopám, které v Pardubicích zanechal šlechtický rod Pernštejnů. Představí historicky i umělecky nejcennější pardubické stavby spjaté s obdobím pozdní gotiky, renesance a baroka, především ale ty, které byly postaveny za pouhých 69 let, kdy Pardubice vlastnili Vilém z Pernštejna a jeho synové Vojtěch a Jan.

Prohlídka přírody zámeckých valů. Ptáci v opevnění
Prohlídka s kurátorem Liborem Prausem – 20 osob, čas: 15.00.
Přírodovědná vycházka po areálu Zámku Pardubice zaměřená zejména na pozorování, poslech a určování místních ptačích druhů. Na vycházce bude k dispozici několik dalekohledů, určovací literatura a ukázky ptačích hnízd.
Unikátní opevnění vybudované Pernštejny se dochovalo v míře, která nemá ve střední Evropě obdoby. V současné době vytváří zámecké valy (spolu s Tyršovými sady) zelenou oázu v centru města nejen pro návštěvníky, ale především pro flóru a faunu, část je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.

Moderní architektura v Pardubicích v 1. polovině 20. století
Prohlídka města s kurátorem Matějem Bekerou – 25 osob, čas: 14.00.
Prohlídka návštěvníky zavede k zajímavým budovám od věhlasných architektů, jako byli Josef Gočár, Antonín Balšánek či Ladislav Machoň, i k stavbám od méně známých tvůrců, mezi něž patřili Oldřich Liska a Jaroslav Kohoutek. Ukáže, že Pardubice netvoří jen historické jádro a průmyslové zóny, ale také řada architektonicky cenných budov veřejných institucí, obytných a obchodních domů či vil v secesním, kubistickém, národním či funkcionalistickém stylu.

Gočárova galerie
(dříve Východočeská galerie Pardubice)
Zámek 3, 530 02 Pardubice
Dům U Jonáše, Pernštejnské náměstí 50, 530 02 Pardubice
Automatické mlýny, U Mlýnů, 530 02 Pardubice
https://vcg.cz/cs
Otevírací doba: út 10.00–18.00, st 12.00–20.00, čt–ne 10.00–18.00

Automatické mlýny
V době konání konference probíhá stěhování galerie do nově rekonstruovaných prostor bývalých Automatických mlýnů, budovy navržené architektem Josefem Gočárem.
Prohlídka s potvrzenou rezervací pro účastníky konference na 17. 5. 2023 – 30 osob, čas: 14.00, 15.00, 16.00.

Dům U Jonáše
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY V DOBĚ KONFERENCE
Výstavy je možné navštívit individuálně nebo v rámci komentovaných prohlídek s potvrzenou rezervací v určených časech.
Vstupné: 20 Kč

Co přetrvá / příběh galerie / 1953–2023
Výstava seznamuje veřejnost s bohatou a zajímavou historií instituce a poskytuje návštěvníkům prostor k zamyšlení nad smyslem galerijní práce a odkazem našich předchůdců.
Komentované prohlídky – 25 osob, čas: 14.00, 15.00.

Akvizice 2020/21/22
Gočárova galerie je sbírkotvornou institucí, jejímž jedním z hlavních úkolů je budování uměleckých sbírek, které budou pro následující generace dokladem o době a tvůrčích schopnostech umělců.
Komentované prohlídky – 25 osob, čas: 15.00, 16.00.

Zámeček Larischova vila
U Zámečku 549, 530 03 Pardubice IV – Pardubičky
https://zamecekpardubice.cz
Larischovu vilu, zvanou též Zámeček, dal v roce 1885 postavit podle projektu architekta Františka Schmoranze hrabě Jiří Larisch-Mönnich. Hrabě Larisch vilu využíval zejména v období parforsních honů a Velké pardubické. Osud vily je spjat s obdobím heydrichiády, kdy zde bylo popraveno zastřelením 194 osob. Vila je nyní ve správě Československé obce legionářské a pokračuje její rekonstrukce. V roce 2019 byl objekt prohlášen národní kulturní památkou.
Komentované prohlídky s potvrzenou rezervací – 20 osob, čas: 15.00, 16.00, 17.00. Vstup zdarma. Zájemci mohou přispět na místě na rekonstrukci objektu prostřednictvím veřejné sbírky.
Doprava: trolejbusy č. 2, 12 nebo autobusem č. 28 z Masarykova náměstí. Vystupte na zastávce Zámeček. Odtud 3 minuty pěšky k Larischově vile a 5 minut k Památníku Zámeček (viz níže).

Institut paměti národa
Machoňova pasáž, třída Míru 60, 530 02 Pardubice
https://institut.pametnaroda.cz
Vstupné: 180 Kč
Komentované prohlídky s potvrzenou rezervací – 16 osob, čas: 13.30, 15.00, 16.30.

Židovský hřbitov
Nový židovský hřbitov založen spolu se sousedním městským roku 1883.
Komentované prohlídky s potvrzenou rezervací, čas: 15.00, 16.00.
Možné spojit s individuální prohlídkou výstavy u krematoria.

Krematorium
Krematorium v Pardubicích bylo postaveno podle návrhu architekta Pavla Janáka v rondokubistickém slohu. V roce 1968 zde natáčel Juraj Herz film „Spalovač mrtvol“. V roce 2010 byla budova Krematoria prohlášena národní kulturní památkou. Ve venkovním areálu veřejnosti volně přístupná panelová výstava k dějinám krematoria „Chrám ohně“ od 7.00 do 20.00.
Doprava na místo: Aula univerzity Pardubice, zastávka Hradecká, trolejbus č. 7, výstupní zastávka Zborovské náměstí.

Dostihové závodiště
Pražská 607, 530 02 Pardubice
https://zavodistepardubice.cz/prohlidky-zavodiste
Vstupné: 50 Kč
Prohlídka dostihového závodiště v Pardubicích s potvrzenou rezervací – 30 osob, čas: 15.00, 16.00.
Doprava:
1) Od Univerzity Pardubice ze zastávky Hradecká trolejbusem č. 3 na Masarykovo náměstí, z Masarykova náměstí na Závodiště autobusem č. 8 nebo č. 88.
2) Ze zastávky Náměstí Republiky autobusem 88.
Vystupte na zastávce Závodiště – odtud cca 500 m pěšky – sraz u vchodu na tribunu A (první po pravé straně).

 

DALŠÍ MOŽNOSTI K PROHLÍDKÁM
– bez zvýhodnění nebo rezervace

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE
Bělobranské náměstí 1, 530 02 Pardubice
https://vychodoceskearchivy.cz/home/kontakty/statni-okresni-archiv-pardubice/
Otevírací doba: 14.00–18.00, vstup volný
Výstava Archivy východních Čech, historie a současnost
Výstava se zabývá historií a současností Státního oblastního archivu v Hradci Králové, jehož předchůdce zahájil svou činnost na východočeském zámku v Zámrsku v roce 1960. V současnosti je archiv rozdělen do 14 organizačních útvarů. Originály nejvýznamnějších archiválií doplňují texty věnované jak oblastním oddělením ve třech časových obdobích, tak i okresním oddělením – jejich organizačnímu vývoji, historii archivních areálů a prezentaci činnosti včetně zajímavých archivních souborů a archiválií.

ZELENÁ BRÁNA (s nádherným výhledem na město)
Zelenobranská 76, 530 02 Pardubice
www.zelenabrana.eu
Otevírací doba: 10.00–12.00, 13.00–18.00
Výrazná dominanta Pardubic. Působivá raně renesanční věž vznikla při přestavbě města po požáru v roce 1538. Měděný plech, který kryl střechu, oxidací zezelenal a záhy se podle něj vžil název „Zelená brána“.

MÁZHAUS
Pernštýnské náměstí 3, 530 02 Pardubice
www.mazhauspardubice.cz
Otevírací doba: út–ne 10.00–18.00
Malý výstavní prostor v historickém jádru města, určený hlavně amatérským či začínajícím umělcům, školám a neziskovým organizacím. V době konání konference bude k vidění výstava JUDr. Ondřeje Casky, který maluje českou krajinu prostřednictvím tradiční čínské tušové malby.

PAMÁTNÍK ZÁMEČEK
Průmyslová 558, 530 03 Pardubice
www.zamecek-memorial.cz
Otevírací doba: út–pá 13.00–17.00, so–ne 10.00–17.00
Vstupné: 90 Kč
Expozice Památníku Zámeček leží na pietním místě bývalého nacistického popraviště v Pardubicích. Moderní expozice kombinuje dochované autentické předměty s multimediálním obsahem.
Doprava: trolejbusy č. 2, 12 nebo autobusem č. 28 z Masarykova náměstí. Vystupte na zastávce Zámeček.

MACHOŇOVA PASÁŽ
Pasáž spojuje třídu Míru s Karlovinou. Byla postavena v letech 1924–1925 podle projektu Ladislava Machoně. V roce 1958 prohlášena kulturní památkou, v roce 2013 prošla zásadní rekonstrukcí. Je zajímavá zejména svou výzdobou.
Zdroj: www.kudyznudy.cz/aktivity/machonova-pasaz-v-pardubicich

 

Česká archivní společnost |

Up ↑