1. den

ÚTERÝ 23. DUBNA

 

10.00–12.30     Prezence účastníků konference

13.00                Zahájení konference
                         Úvodní slovo, pozdravy hostů
                         Moderátor: Petr Kolín (Státní okresní archiv Liberec)

13.30–15.00      Koncepce českého archivnictví. Kde jsme a kam směřujeme

 sál Conferenza

Usnesením vlády České republiky č. 551 ze dne 29. srpna 2018 byla schválena Koncepce rozvoje archivnictví v České republice na léta 2018–2025 s výhledem do roku 2035, jejíž průběžné naplňování dle časového harmonogramu uvedeného v koncepci dostal za úkol ministr vnitra. Moderovaná debata, v níž přijal účast náměstek ministra vnitra zodpovědný za archivnictví Petr Mlsna, nabídne prostor k diskusi o současném stavu našeho oboru a perspektivách jeho rozvoje v následujících letech.

 PANELOVÁ DISKUSE

 Moderátor: David Valůšek (Česká archivní společnost)

 Diskutující: Petr Mlsna (Ministerstvo vnitra), Jiří Úlovec (Odbor archivní správy a spisové služby   Ministerstva vnitra), Karel Halla (Česká archivní společnost), Daniel Doležal (Státní oblastní   archiv v Praze)

15.00–15.30      přestávka na kávu

15.30–17.30

SEKCE 1           
Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Vývoj segmentu v širších historických souvislostech
sál Alto B

Moderátor: Šárka Mašková Janotová (Univerzita Karlova)
Ivan Jakubec (Univerzita Karlova): Nápojový průmysl v historických souvislostech
Jakub Mírka (Státní oblastní archiv v Plzni): Propinační právo v českých zemích a jeho zrušení roku 1869
Michal Horáček (Univerzita Karlova): Příčina nebo důsledek? Technologický a vědecký pokrok v zrcadle zprůmyslnění českého pivovarnictví
Jan Štemberk (Univerzita Karlova): Legislativní a daňový kontext českého pivovarnictví a lihovarnictví

 

SEKCE 2           
Osobní údaje v archivnictví, GDPR a obecné trendy a překážky v akvizici a zpřístupňování archiválií s osobními údaji
sál Conferenza

Cílem diskuse je popsání současného stavu se zaměřením na právní úpravu národní i evropskou a její reálné zavádění a fungování v praxi. Sdělíme si zkušenosti a obtíže spojené s novými procesními mechanismy v činnostech archivů. Stranou nezůstane ani čistě archivní úvaha na téma odborné správy a zpřístupňování informací s chráněnými údaji a proměnlivost rolí archiváře jako správce, strážce či mechanického předkladatele. Diskuse načrtne také základní rozpory mezi trendem svobodného přístupu k informacím (obecně, nikoliv jen v archivním smyslu), případně očekávanou otevřeností informací z důvodu vyrovnávání se s totalitní minulostí, a trendem zcela opačným – předimenzované ochrany osobních údajů, ale i dalších práv a chráněných informací. Z dosavadního vývoje se zdá, že systémy čelí protichůdným tlakům naprosté otevřenosti a postupného uzavírání či dokonce ničení informací zároveň. V rámci debaty zazní také praktické zkušenosti z implementací předpisů do českého archivního prostředí a zhodnocení, nakolik jsou archiváři jinými povinnostmi odváděni od svých základních činností, kterými jsou akvizice, zpracování a zpřístupňování archiválií. Debata by měla vyústit v nastínění kontur pro případnou archivní legislativní změnu či teze pro návrh nového archivního zákona v oblasti osobního či jiného chráněného údaje v archivnictví.

PANELOVÁ DISKUSE
Moderátor: Karolína Šimůnková (Národní archiv)
Diskutující: Vít Zvánovec (Úřad pro ochranu osobních údajů), Světlana Ptáčníková (Archiv bezpečnostních složek), Lukáš Blažek (Právnická fakulta Univerzity Karlovy), Miroslav Kunt (Národní archiv), Karel Šimka (Nejvyšší správní soud)

 

SEKCE 3           
Kdo hledá, najde? Staré a nové cesty archivním labyrintem
sál Bellevue

Otázky, které se stanou nosným tématem sekce, zní: V čem dnes vidí archiváři smysl zpracování archiválií? A shodují se naše představy s očekáváním badatelů? Mají se badatelé přizpůsobit našim zvyklostem, nebo máme hledat způsoby, jak jim usnadnit přístup k informacím? Nové metodiky přináší sjednocení postupů zpracování archiválií a standardizaci pomůcek. Je to cesta k nezdravé uniformitě, nebo naopak nezbytnost, abychom se dokázali čitelně a srozumitelně prezentovat veřejnosti? Umíme oslovovat své uživatele soudobými prostředky pro získávání informací? Při stále rozšířenější práci s našimi pomůckami on-line ztrácíme možnost uživatelům osobně vysvětlovat fungování složitého systému archivních struktur. Dokážeme tuto (ne)znalost dostatečně kompenzovat vstřícnějším a návodnějším vzdáleným vyhledáváním? K diskusi nad těmito otázkami jsme pozvali zástupce státních archivů, ale mohou se jí aktivně zúčastnit všichni zájemci z auditoria.

PANELOVÁ DISKUSE
Moderátor: Jan Edl (Státní okresní archiv Tachov)
Diskutující: Zdeněk Martínek (Státní okresní archiv Pelhřimov), Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni), Ivo Šulc (Státní oblastní archiv v Zámrsku), Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě)

 

SEKCE 4           
Vzdělávání archivářů a specialistů pro správu dokumentů a záznamů ve 21. století             
sál Alto A

Diskusní panel je zasvěcen tématu profesního vzdělávání (budoucích nebo již aktuálních) archivářů a specialistů pro správu dokumentů a záznamů s cílem promýšlet a analyzovat možnosti a formy dalšího vzdělávání archivářů a specialistů v oblasti správy dokumentů a spisových služeb na různých úrovních a v rozmanitých kontextech.

Budeme se společně ptát a hledat odpovědi mimo jiné na otázky: Potřebuje obor archivnictví a správy dokumentů a záznamů průběžné další profesní vzdělávání? Pokud ano, jaké by měly být jeho obsahové akcenty? Co chybí archivům u jejich archivářů a jakými směry by archiváři sami rádi rozvíjeli své kompetence? Jaké vzdělávací potřeby mají specialisté pro správu dokumentů, záznamů a informací? V jakých rovinách se můžou setkávat vzdělávací potřeby na jedné straně v oboru archivnictví, na druhé straně v oblasti správy dokumentů a spisové služby? Jak by měla vypadat forma dalšího vzdělávání v oboru archivnictví a správy dokumentů a záznamů? Jak by mělo být organizováno a kdo by se mohl podílet na jeho realizaci? Jaké by měly být vlastně jeho samotné cíle, účely a dopady na výkon profese archiváře a správce dokumentů a záznamů?

PANELOVÁ DISKUSE
Moderátor: Mikuláš Čtvrtník (Státní oblastní archiv v Praze)
Diskutující: Stanislav Bárta (Masarykova univerzita), Tomáš Lechner (Vysoká škola ekonomická v Praze), Radek Pokorný (Státní okresní archiv Hradec Králové), Zbyšek Stodůlka (Národní archiv), Ludmila Sulitková (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

 

17.30–18.00      Přestávka na kávu

18.00–19.00

 

SEKCE 1           
Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Společenský rozměr piva a pivovarnictví
sál Bellevue

Moderátor: Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni)
Petr Karlíček (Archiv města Ústí nad Labem): Stolní společnost Collegium Cibium. Její současná činnost a historické souvislosti
Jan Grisa (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem): „Pivo dobré, vzhledem hezké, národnosti ryze české!“ – Projevy české hospodářské emancipace v pivovarnictví

 

SEKCE 2           
Ve víru bezradnosti. Archivní výběr dokumentů z informačních systémů veřejné správy
sál Conferenza

Sekce se věnuje problematice výběru archiválií z informačních systémů původců, které stojí mimo segment elektronických systémů spisových služeb (eSSL). Diskutována bude tvorba, správa a ukládání informací v těchto systémech, jejich provázání se spisovou službou původce a možnosti archivního hodnocení, zpracování a uchovávání dokumentů (informací) z těchto systémů.

PANELOVÁ DISKUSE
Moderátor: Karel Koucký (Státní okresní archiv Kladno)
Diskutující: Veronika Kosová (Státní okresní archiv Kladno), Miroslav Kunt (Národní archiv), Pavla Stieglerová (Státní oblastní archiv v Praze), Milan Vojáček (Národní archiv)

 

SEKCE 3           
Jak se stát archivářem?
sál Alto A

Panelová diskuse se bude soustředit na otázky spojené s vysokoškolským vzděláváním budoucích archivářů. Bude hledat odpověď mimo jiné na otázky, jaký by měl být profil absolventa, zda je současný systém archivního vzdělávání vhodný a udržitelný a jaké adepty potřebují české archivy. Cílem je konfrontovat pohled pedagoga, zaměstnavatele a studenta (absolventa).

PANELOVÁ DISKUSE
Moderátor: Stanislav Bárta (Masarykova univerzita)
Diskutující: Jana Oppeltová (Univerzita Palackého v Olomouci), Martina Vodová (Moravský zemský archiv v Brně)

 

SEKCE 4           
Okénko k sousedům – vybrané otázky ze zahraniční archivní praxe
jednací jazyk němčina
sál Alto B

Náplní této sekce bude výměna informací vztahujících se ke konkrétním legislativním úpravám a zavedené archivní praxi v okolních zemích. Hlavními tématy budou okruhy otázek souvisejících s předarchivní péčí, respektive vlastnictvím archiválií, dále uložení archiválií mimo síť státních a komunálních archivů, ochrana obsahu archiválií z hlediska jejich zpřístupňování a v neposlední řadě také problematika práce s veřejností. K předem připraveným otázkám se budou vyjadřovat zástupci zahraničních archivních společností a další zahraniční hosté.

KULATÝ STŮL
Moderátor: Karel Halla (Státní okresní archiv Cheb)

 

 

Česká archivní společnost |

Up ↑