3. den

ČTVRTEK 25. DUBNA

 

8.30–9.00         Prezence účastníků konference

9.00–11.00

SEKCE 1           
Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Vývoj segmentu v širších historických souvislostech
sál Alto B

Moderátor: Pavel Dufek (Národní archiv)
Ladislava Nohovcová (Státní oblastní archiv v Plzni): Škodovy závody a dodávky do pivovarů a lihovarů
Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni): Historie Bohemia Sekt ve Starém Plzenci
Milan Augustin (Státní okresní archiv Karlovy Vary): Zmrtvýchvstání Becherovky po roce 1945
Anna Peřinová (Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.): Pravé bohatství se skrývá uvnitř

SEKCE 2            
Možnosti a limity spolupráce mezi církevními a státními archivy
sál Bellevue

Sekce bude zaměřena na některé základní a aktuální problémy v oblasti péče o písemnosti vzniklé z činnosti církví a na možnosti spolupráce církevních archivářů v rámci sítě státních a církevních paměťových institucí. Cílem příspěvků by neměly být pouhé popisy historického vývoje a struktury církevních archivních fondů, ale shrnutí aktuálních problémů. Mezi ně patří například vztah původce a vlastníka ke svému archivu, finanční problémy, špatný stav farních či sborových archivů a předávání do státních archivů. Vzhledem k šíři témat bude sekce rozdělena na dvě části: 1. archivy římskokatolické církve, 2. archivy nekatolických církví.

Moderátorky: Jitka Křečková (Národní archiv), Hedvika Kuchařová (Strahovská knihovna)
Josef Faktor, Jarmila Dubská (Arcibiskupství pražské): Farní archivy
Marie Plevová (Diecézní archiv Rajhrad): Zkušenosti ze spolupráce Diecézního archivu Biskupství brněnského se státními archivy
Martin Barus (Biskupství litoměřické), Daniela Brokešová (Státní oblastní archiv v Litoměřicích): Biskupství litoměřické – spolupráce se Státním okresním archivem Děčín
Jana Oppeltová, Věra Slavíková (Univerzita Palackého v Olomouci): Průzkum farních archivů na příkladu královéhradecké diecéze
Hedvika Kuchařová (Strahovská knihovna), Jitka Křečková (Národní archiv): Spolupráce Královské kanonie premonstrátů na Strahově a Národního archivu
Laděna Plucarová (Státní oblastní archiv v Třeboni): Spolupráce Státního oblastního archivu v Třeboni a Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě
Tomáš Černušák (Moravský zemský archiv v Brně): Pozitivní a negativní zkušenosti týkající se spolupráce mezi církevními institucemi a Moravským zemským archivem v Brně
Eva Fialová (Státní oblastní archiv v Třeboni), Adéla Šmilauerová (Archiv Českobratrské církve evangelické): Českobratrská církev evangelická – ústřední archiv
Lydie Halamová (Jednota bratrská): Jednota bratrská – archiv
Marcel Sladkowski (Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské): Se státem, či bez něj? Výzva pro archivní práci Církve československé husitské

SEKCE 3           
Elektronická spisová služba – konec archivnictví?
sál Conferenza

Na úvod jednání sekce bude v několika příspěvcích zmapováno uplynulých 10 let od uzákonění elektronické spisové služby, a to z pohledu legislativy, dodavatelů elektronických systémů spisových služeb a původců. Následná panelová diskuse se zaměří na nejčastější problémy, se kterými se archiváři u svých původců s výkonem spisové služby v elektronické podobě setkávají. Účastníci diskuse by se měli pokusit nastínit jejich možná řešení, zejména s ohledem na budoucí výběr archiválií.

Moderátorka: Hana Brzobohatá (Moravský zemský archiv v Brně)
Miroslav Kunt (Národní archiv): Právní předpisy a spisová služba – radikální změny v posledním desetiletí
Tomáš Lechner (Vysoká škola ekonomická v Praze): Přístupy k řešení elektronického systému spisové služby
Jana Schwallerová (Archiv hlavního města Prahy): Implementace elektronické spisové služby na Magistrátu hl. m. Prahy – mezi normou a praxí

PANELOVÁ DISKUSE
Diskutující: Miroslav Kunt (Národní archiv), Tomáš Lechner (Vysoká škola ekonomická v Praze), Jana Schwallerová (Archiv hlavního města Prahy), Radek Pokorný (Státní okresní archiv Hradec Králové)

SEKCE 4            
Archivy a knihovny: Můžeme se inspirovat?            
sál Alto A

Archivy i knihovny patří mezi tzv. paměťové instituce a mají leccos společného: získávají, zpracovávají, ukládají, ochraňují a zpřístupňují dokumenty, byť odlišného druhu a jinak vzniklé. Svým uživatelům jedni říkají badatelé, druzí čtenáři, ale venkoncem jsou to vždy klienti, tu více, tu méně poučení a školení. V rámci sekce se zkusíme zamyslet nad průniky a možnými inspiracemi těchto dvou světů.

PANELOVÁ DISKUSE
Moderátor: Jan Kaňka (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)
Diskutující: Jiří Dufka (Moravská zemská knihovna Brno), Martin Krčál (Moravská zemská knihovna Brno), Jiří Nechvátal (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice), Radek Světlík (Studijní a vědecká knihovna Plzeň), Petr Žabička (Moravská zemská knihovna Brno)

11.00–11.30      Přestávka na kávu

11.30–12.30      Prezentace výsledků jednání jednotlivých sekcí
                         sál Conferenza
                         Moderátor: Petr Kolín

                        Závěrečné slovo

Změna programu vyhrazena

 

 

Česká archivní společnost |

Up ↑